Avinash Waikar, M.S., Ph.D.

Professor

Contact

(985) 549-3077

avinash.waikar​@southeastern.edu